Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. All behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder de krav som følger av GDPR og personopplysningsloven. Personvernerklæringen omfatter TTC Prosjekt AS og TTC […]

Denne personvernerklæringen gir opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss. All behandling av personopplysninger skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder de krav som følger av GDPR og personopplysningsloven.

Personvernerklæringen omfatter TTC Prosjekt AS og TTC Prosjekt AS sine datterselskaper.

Hva er personopplysninger?

Personopplysninger er alle former for data, informasjon, opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som enkeltperson. Det avgjørende er om disse direkte eller indirekte (i kombinasjon med andre opplysninger) kan identifisere en fysisk person.

I følgende avsnitt beskrives hvilke personopplysninger vi behandler til hvilke formål.

Vår behandling av personopplysninger

Det er frivillig å avgi personopplysninger til oss, og du har ingen plikt til å oppgi personopplysninger. Men skal vi kunne håndtere deg som kunde eller bruker av våre tjenester, og holde deg orientert om våre tjenester og produkter, har vi behov for å innhente og lagre visse opplysninger om deg.

Hovedformålet med vår innsamling, registrering og behandling av personopplysninger er å forvalte, administrere og følge opp deg som kunde, bruker og interessent på en best mulig måte.

Når du er kunde hos oss som selger, kjøper eller interessent av boliger vil vi også behandle personopplysninger om deg, blant annet i den grad dette er nødvendig for å overholde vår avtale med deg og det regelverk som gjelder for eiendomsmeglere.

Når du bruker nettsiden vår, herunder selv fyller inn informasjon på vår nettleser eller i våre applikasjoner, for eksempel for å motta nyhetsbrev eller salgsoppgaver vil vi behandle personopplysninger om deg.

Formål med behandlingen

Vi samler inn og bruker dine personopplysninger til ulike formål avhengig av hvem du er og hvordan vi kommer i kontakt med deg. Vi behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

  • for å oppfylle avtaler med kunder om å vurdere verdi og formidle salg av deres eiendom
  • for å markedsføre eiendommer/boliger og besvare henvendelser relatert til slik markedsføring
  • for å markedsføres foretakets tjenester, gi informasjon om vår virksomhet og levere tjenester til våre brukere og kunder
  • som ledd i vår rekruttering av medarbeider
  • for å få informasjon om bruk av våre nettsider og tilknyttede tjenester, herunder til analyse og statistikk formål for utvikling av vår nettside og våre produkter

Grunnlaget for behandlingen

Det rettslige grunnlag for behandling av dine personopplysninger vil variere avhengig av situasjonen, herunder om du er kunde og hva slags tjeneste(r) du bruker eller forespør hos oss eller på vårt nett-sted og eventuelt i våre applikasjoner.

Generelt sett baserer våre rettslige behandlingsgrunnlag seg på følgende:

At det er nødvendig for å oppfylle en avtale med deg:
Vi behandler dine registrerte personopplysninger i henhold til avtalen med deg som kunde dersom du er eller har vært kunde. Som hovedregel vil dette også gjelde den behandling som skjer i regi av alle våre tilknyttede virksomheter. For å oppfylle de forpliktelser som ligger i avtalen mellom oss og deg som kunde eller bruker, er det nødvendig for oss å behandle dine personopplysninger. Eksempelvis er det nødvendig å ha oppdaterte kontaktdetaljer for å kontakte deg når dette er nødvendig for å administrere ditt kundeforhold eller din bruker. Vi anser det også som viktig, og som en fordel for deg som vår kunde eller bruker av våre tjenester, at vi gir deg god informasjon av interesse for deg, herunder om aktuelle nyheter, våre nye tjenester, samt om innhold og informasjon som vi mener kan være til nytte.

At vi har en berettiget interesse for behandlingen:

Vi har en berettiget interesse i å markedsføre våre produkter og tjenester til kunder og brukere av våre tjenester, samt lagre visse opplysninger i forbindelse med levering av våre forespurte tjenester og ved besøk på våre nettsider. Vi vil likevel ikke gjøre dette i de tilfeller der dine interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter må anses å gå foran, eller du eksplisitt har sagt nei til å bli kontaktet. Vi har også vurdert det slik at det er nødvendig for oss for å kartlegge din nettaktivitet og bruk av våre elektroniske tjenester, blant annet for å kunne tilpasse nettsiden til våre brukere. Vi behandler slike personopplysninger på grunnlag av en interesseavveining. Vi ivaretar imidlertid personvern ditt ved at vi kun bruker opplysningene til statistikk. I denne statistikken er det ikke mulig å identifisere deg som enkeltperson. Videre sletter vi personopplysningene som samles inn via nettsiden daglig.

At det er nødvendig for å overholde lovbestemte plikter:

Vi er lovpålagt å samle inn og lagre visse personopplysninger i forbindelse med opprettelse og vedlikehold av ditt kundeforhold.

At du har gitt oss ditt samtykke:

I noen tilfeller vil vi ønske å behandle personopplysninger utover de grunnlagene som er nevnt ovenfor. Vi vil i så fall ikke behandle dine personopplysninger, med mindre vi har fått et frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra deg. Dette gjelder i hovedsak hvor formålet med behandlingen av opplysningene faller utenfor det som naturlig er nødvendig for å oppfylle avtalen med deg eller administrere deg som bruker, eventuelt det du tidligere har akseptert gjennom interaksjon med oss på internett. Et samtykke kan du når som helst trekke tilbake.

Vår sikring av dine personopplysninger

Vi har i vår behandling av dine personopplysninger stort fokus på sikkerhet og kontroll knyttet til registrering og behandling av opplysningene.

Vi arbeider systematisk med å ivareta tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysninger mot uautorisert tilgang og bruk, samt fra å bli ødelagt eller slettet. Vi vurderer fortløpende risikoen for svikt og avvik i våre sikkerhetssystemer og rutiner.

Data lagres i egen database som driftes og vedlikeholdes av vår IT- leverandør. Data lagres på sikre servere som tilfredsstiller alle standardkrav til IT-sikkerhet. Tilgang til personopplysninger er regulert og begrenset til våre medarbeider og samarbeidspartnere som har behov.

All elektronisk kommunikasjon som inneholder persondata er basert på SSL. Secure Sockets Layer (SSL), som er kryptografiske protokoller som tilbyr sikker kommunikasjon på Internett for nettlesing, e-post, lynmeldinger og andre dataoverføringer.

Utlevering av personopplysninger til andre

Personopplysninger kan ved behov bli delt på tvers internt innenfor konsernet, men kun der det er et behov for informasjonen for å yte de tjenester som du forespør eller det foreligger et berettigede behov for oss i å kontakte deg.

Vi gir ikke personopplysningene dine videre til andre med mindre det foreligger et lovlig grunnlag for slik utlevering. Eksempler på slikt grunnlag vil typisk være en avtale med deg eller et lovgrunnlag som pålegger oss å gi ut informasjonen.

Vi bruker i visse tilfeller databehandlere til å samle inn, lagre eller på annen måte behandle personopplysninger på våre vegne.

All behandling av personopplysninger som skjer i våre selskaper, hos våre samarbeidspartnere eller andre tredjeparter, skjer i henhold til inngåtte databehandleravtaler som stiller tydelige krav om å følge gjeldende personvernlovgivning, inkludert konkrete krav til informasjonssikkerhet. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen.

Når det gjelder eventuell overføring av informasjon til tredjeparter i forbindelse med registrering av aktivitet ved bruk av vårt nettside og våre applikasjoner, vises det til eget punkt under om innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner.

Behandling av personopplysninger på vegne av våre kunder og brukere skjer innenfor EU/EØS-området. Personopplysninger lagres på servere i Norge. I noen tilfeller vil nettaktivitet på vår nettside kunne bli overført ut av EU via informasjonskapsler utstedt av tredjepart. I slike tilfeller vil overføringen være regulert av egne avtaler som inneholder EUs standardklausuler.

Utlevering av personopplysninger kan også skje i forbindelse med virksomhetsoverdragelse, fusjon, oppkjøp, sammenslåing eller deling av vår virksomhet.

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for det formål personopplysningene ble samlet inn for. Dette betyr for eksempel at personopplysninger som vi behandler på grunnlag av ditt samtykke slettes, hvis du trekker ditt samtykke.

Personopplysninger vi behandler for å oppfylle en avtale med deg slettes når avtalen er oppfylt og alle plikter som følger av avtaleforholdet er oppfylt. Personopplysninger vil imidlertid bli lagret så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har.

For øvrig vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg

Du har rett til å kreve innsyn, retting eller sletting av personopplysningene vi behandler om deg. Du har videre rett til å kreve begrenset behandling, rette innsigelse mot behandlingen og kreve rett til dataportabilitet. Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. Du kan lese mer om innholdet i dine rettigheter på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no.

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg eller utøvelse av andre rettigheter, kan sendes via en epost til oss. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Dette gjør vi for å være sikre på at vi kun gir tilgang til dine personopplysninger til deg – og ikke noen som gir seg ut for å være deg. Du kan til enhver tid trekke tilbake eventuelle samtykker til behandling av dine personopplysninger.

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med regelverket kan du også rette en klage til Datatilsynet (www.datatilsynet.no).

Innhenting av informasjon ved bruk av vår nettside og applikasjoner

Når du besøker nettsiden vår, registrerer vi informasjon om deg i en såkalt cookie eller informasjonskapsel, og i noen tilfeller IP-adressen din. En cookie er en liten tekstfil som lagres i internminnet til nettleseren din. Når du besøker nettsiden vår, vil du få mulighet til å godkjenne eller avvise bruken av informasjonskapsler. Dersom du velger ikke å akseptere bruken av cookies, kan det føre til at nettsiden ikke fungerer optimalt.

Videre innhenter og lagrer vi opplysninger fra eventuelle bestillings- og kontaktskjemaer du fyller ut. Disse opplysningene lagres lokalt i din nettleser som «cookies» og til en viss grad i våre databaser. Dette for å levere den tjenesten du har bestilt og bistå deg slik du ønsker, samt for å forbedre tjenestene våre og for å forebygge svindel. Dersom du ønsker å bli kontaktet av oss, må du i våre skjemaer registrere kontaktopplysninger. Med kontaktopplysninger mener vi i hovedsak navn, telefon, adresse og e-post.

Innhenting av informasjon fra våre brukere på vår nettside

På nettstedet logger vi helt anonymt informasjon om alle besøkende. Til dette benytter vi oss blant annet av Google Analytics. Denne informasjonen kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson.

Dette er noe vi gjør for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet og slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker. Vi benytter informasjonskapsler (heretter cookies) der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din PC. Dette er helt standard prosedyre og noe de aller fleste nettsteder gjør.

Normalt sett er de fleste nettlesere stilt inn til å godta cookies. Vi gjør oppmerksom på at du kan slette cookies ved å følge instruksjonene for sletting av informasjonskapsler i din nettleser. Du finner informasjonen om dette i “Hjelp”-funksjonen i nettleseren din. Vær oppmerksom på at å begrense tilgangen til cookies kan påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

Google Analytics

Google Analytics cookien er en førsteparts cookie. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Du kan reservere deg mot bruk av cookies fra Google Analytics her. Google Analytics cookies blir opprettet så snart du besøker et nettsted der en gyldig sporingskode er implementert. Semway benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere. Du kan lese mer om hvordan Google samler inn og beskytter data her.

Google Display Advertising

DoubleClick cookien er en tredjeparts cookie som medfører at tredjepartsleverandører, medregnet Google, viser egne målrettede annonser på en rekke nettsteder på internett som er del av Google sitt innholdsnettverk. Dette er også kjent som remarketing og du kan lese mer om fordelene med remarketing her. Dette brukes for å tilpasse annonser for brukere basert på interesser og tidligere nettstedsbruk. Denne målrettingen bidrar til en mer relevant markedsføring for deg som bruker. I henhold til Google sin personvernpolitikk samles det ikke inn eller brukes informasjon som kan brukes til å identifisere individer. Sensitiv informasjon som helseinformasjon og religiøs tro kan heller ikke brukes.

Facebook

For at du som bruker skal få tilrettelagt for relevante annonser på Facebook samles det inn informasjon ved hjelp av cookies. Dette spores anonymt, slik at ingen personlig identifiserende informasjon vil bli samlet inn. Du kan enkelt slå av cookies i din nettleser, og sørge for at Facebook ikke viser deg annonser basert på dine nettvaner ved å melde deg av her.

Endringer i vår personvernerklæring

Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 18. juli 2019. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

KONTAKT OSS
Enten om du har funnet noen av våre prosjekter innteresante, eller har andre mulige tomter eller prosjekter er det bare å ta kontakt med oss.
Interessert? Fyll inn og vi kontakter deg!
Ved innsending av dette skjemaet samtykker du til vår personvernserklæring. Les mer